La FP és inserció laboral. El cas de Gestió de Vendes.

2n GV Gestió de vendes

Els dos objectius principals dels cicles formatius són: formar els alumnes i la inserció en el món laboral.

Sovint és difícil valorar si la formació ha estat adequada, però la inserció laboral és més mesurable. Aprofitem-ho per fer-ne un breu anàlisi.

Agafant les dades de la promoció 2016-18 de Gestió de vendes que ha finalitzat els seus estudis obtenim els següents resultats.

El gràfic ens mostra que dels 12 alumnes que van iniciar el cicle de Gestió de Vendes i Espais Comercials el curs 2016-17 només un 1 alumne va abandonar el cicle (per anar a un altre cicle), i que la meitat dels alumnes continuen treballant a l’empresa on han realitzat les pràctiques de la formació dual un cop les ha finalitzat.

Cal tenir present que encara hi ha tres alumnes que no han finalitzat les pràctiques de la dual.

Departament de Comerç

Institut de Sant Feliu de Guíxols